Accredited personal financial planning specialist

Định nghĩa Accredited personal financial planning specialist là gì?

Accredited personal financial planning specialistChuyên gia lập kế hoạch tài chính cá nhân được công nhận. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accredited personal financial planning specialist - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cá nhân này giúp quản lý khách hàng xử lý và trách nhiệm của danh mục đầu tư tài chính của riêng mình. Các chuyên gia duy trì chứng nhận thông qua Hội đồng quản trị Planner Certified Financial Tiêu chuẩn (CFPB).

Definition - What does Accredited personal financial planning specialist mean

This individual helps clients handle management and responsibility of their own financial portfolio. The specialists maintain certification through the Certified Financial Planner Board of Standards (CFPB).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *