Accretion discount

Định nghĩa Accretion discount là gì?

Accretion discountGiảm giá lớn dần lên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accretion discount - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kế toán nhập thực hiện để điều chỉnh giá trị sổ sách của một trái phiếu được mua với giá giảm (dưới mệnh giá của nó). Bồi đắp được xác định hoặc thông qua các 'phương pháp đường thẳng' (tăng dần lên với một tốc độ cố định) hoặc bằng các 'phương pháp lãi suất cố định (tăng tốc dần lên như ngày đáo hạn tiếp cận).

Definition - What does Accretion discount mean

Accounting entry made to adjust the book value of a bond purchased at a discount (below its par value). Accretion is determined either through the 'straight line method' (accretion increase at a fixed rate) or by the 'constant interest method' (accretion accelerates as the maturity date approaches).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *