Accrual bond

Định nghĩa Accrual bond là gì?

Accrual bondTrái phiếu dồn tích. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accrual bond - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Dài hạn (20-25 năm) Mỹ trái phiếu doanh nghiệp mà không phải trả lãi định kỳ nhưng thay vì tích lũy nó cho đến khi trưởng thành và, mặc dù tương tự như một trái phiếu zero-coupon, có tỷ lệ quy định coupon (lãi). Còn được gọi là trái phiếu bồi đắp hoặc z trái phiếu Chính phủ.

Definition - What does Accrual bond mean

Long-term (20 to 25 years) US corporate bond that does not pay periodic interest but instead accrues it until maturity and, although similar to a zero-coupon bond, has a specified coupon (interest) rate. Also called accretion bond or z-bond.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *