Accumulated adjustment account

Định nghĩa Accumulated adjustment account là gì?

Accumulated adjustment accountTài khoản điều chỉnh tích lũy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Accumulated adjustment account - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tài khoản được sử dụng bởi các tập đoàn S đã giữ lại thu nhập và lợi nhuận được yêu cầu phải giữ theo mã số thuế của Mỹ trong trật tự để đảm bảo rằng các bản phân phối nhận được xử lý thuế thích hợp. Các tài khoản được tạo thành từ lợi nhuận giữ lại thuần của công ty.

Definition - What does Accumulated adjustment account mean

An account used by S corporations which have retained earnings and profits are required to keep per the US tax code in order to assure that distributions receive the proper tax treatment. The account is made up of the corporation's net retained earnings.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *