Actual cost

Định nghĩa Actual cost là gì?

Actual costChi phí thực. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Actual cost - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số tiền thực tế đã thanh toán hoặc phát sinh, như trái ngược với chi phí ước tính hoặc chi phí tiêu chuẩn. Trong hợp đồng, số tiền chi phí thực tế bao gồm lao động trực tiếp, vật liệu trực tiếp và chi phí trực tiếp khác.

Definition - What does Actual cost mean

An actual amount paid or incurred, as opposed to estimated cost or standard cost. In contracting, actual costs amount includes direct labor, direct material, and other direct charges.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *