Actual damages

Định nghĩa Actual damages là gì?

Actual damagesThiệt hại thực tế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Actual damages - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thương tích hoặc tổn thất phải chịu do hậu quả trực tiếp của một hành động hoặc một sự thất bại để hành động, và mà bên bị vi phạm có quyền được bồi thường.

Definition - What does Actual damages mean

Injury or losses suffered as a direct result of an act, or a failure to act, and for which the aggrieved party has a right to compensation.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *