Actual finish date

Định nghĩa Actual finish date là gì?

Actual finish dateNgày kết thúc thực tế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Actual finish date - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đây là ngày lịch trong đó một mục tiêu, mục tiêu, dự án được hoàn thành. Nó được sử dụng trong việc lập kế hoạch lập kế hoạch và dự án để đánh giá thành công của dự án và hiệu quả. Còn được gọi là ngày kết thúc. Ngược lại kể từ ngày kết thúc dự kiến.

Definition - What does Actual finish date mean

This is the calendar date in which a goal, objective or project is completed. It is used in scheduling and project planning to measure project success and efficiency. Also called finish date. Opposite of projected finish date.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *