Actual notice

Định nghĩa Actual notice là gì?

Actual noticeThông báo thực tế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Actual notice - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thông báo đưa ra trực tiếp đến một bữa tiệc, hay mà bên được coi là đã nhận được minh chứng bởi những hành động hay kiến ​​thức của đảng.

Definition - What does Actual notice mean

Notice given directly to a party, or which the party is presumed to have received as evidenced by the party's actions or knowledge.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *