Actual start date

Định nghĩa Actual start date là gì?

Actual start dateNgày bắt đầu thực tế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Actual start date - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ngày lịch trên đó một tu dự án. Nó bao gồm ngày, tháng và năm. Đôi khi ngày bắt đầu thực tế là trước đó hoặc thường xuyên hơn muộn hơn dự kiến ​​ngày bắt đầu do sự chậm trễ không lường trước được trong giai đoạn bắt đầu mở một doanh nghiệp. Còn được gọi là ngày bắt đầu. Ngược lại kể từ ngày kết thúc.

Definition - What does Actual start date mean

The calendar day on which a project initiates. It includes the day, month and year. Sometimes the actual start date is earlier or more often later than the projected start date due to unforeseen delays in the beginning stages of opening a business. Also called start date. Opposite of finish date.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *