Actuarial accrued liability

Định nghĩa Actuarial accrued liability là gì?

Actuarial accrued liabilityTrách nhiệm pháp lý phát sinh tính toán bảo hiểm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Actuarial accrued liability - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Vượt quá giá trị hiện tại của tổng quỹ lương hưu của các lợi ích trong tương lai (phải trả cho những người tham gia kế hoạch lương hưu) và chi phí quản lý quỹ so với giá trị hiện tại của chi phí bình thường trong tương lai của những lợi ích. Xem trách nhiệm tính toán bảo hiểm cũng trái phù.

Definition - What does Actuarial accrued liability mean

Excess of the present value of a pension fund's total of future benefits (payable to the pension plan participants) and fund administration expenses over the present value of the future normal cost of those benefits. See also unfunded actuarial liability.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *