Actuarial age

Định nghĩa Actuarial age là gì?

Actuarial ageTuổi tính toán bảo hiểm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Actuarial age - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tuổi thọ của một cá nhân mà là dựa trên các tính toán và mô hình thống kê. Toán học và tính toán thống kê được sử dụng bởi chuyên gia tính toán bảo hiểm được sử dụng để dự đoán tuổi thọ của một cá nhân để hỗ trợ các công ty bảo hiểm trong việc định giá, dự báo và lập kế hoạch của họ có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm với.

Definition - What does Actuarial age mean

The life expectancy of an individual that is based on calculations and statistical modeling. Mathematical and statistical computations used by insurance actuaries that are used to predict an individual's life expectancy to assist insurance companies in their pricing, forecasting, and planning with regard to insurance policies.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *