Actuarial gain or loss

Định nghĩa Actuarial gain or loss là gì?

Actuarial gain or lossTăng tính toán bảo hiểm hoặc mất. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Actuarial gain or loss - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thâm hụt hoặc vượt quá chi phí thực tế một kế hoạch hưu trí của trên những ước tính từ các giả định tính toán bảo hiểm.

Definition - What does Actuarial gain or loss mean

Deficit or excess of a pension plan's actual costs over those estimated from actuarial assumptions.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *