Actuarial valuation

Định nghĩa Actuarial valuation là gì?

Actuarial valuationĐịnh giá tính toán bảo hiểm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Actuarial valuation - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giá trị quỹ hưu trí được xác định bằng cách tính chi phí bình thường của nó, trách nhiệm tính toán bảo hiểm tích lũy, giá trị tính toán bảo hiểm tài sản của mình, và các chi phí và các giá trị khác có liên quan.

Definition - What does Actuarial valuation mean

Pension fund value as determined by computing its normal cost, actuarial accrued liability, actuarial value of its assets, and other relevant costs and values.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *