ACWM

Định nghĩa ACWM là gì?

ACWMACWM. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ACWM - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một từ viết tắt cho amiăng chứa chất thải. Tại Hoa Kỳ, liên bang, tiểu bang và luật pháp địa phương thiết lập các yêu cầu để xử lý an toàn của tài liệu này.

Definition - What does ACWM mean

An acronym for asbestos containing waste material. In the United States, federal, state, and local laws establish requirements for safe disposal of this material.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *