Advice of shipment

Định nghĩa Advice of shipment là gì?

Advice of shipmentLời khuyên của lô hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Advice of shipment - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Letter hoặc hình thức gửi qua một nhà xuất khẩu cho người mua nước ngoài thông báo rằng lô hàng của hàng hóa đã ra lệnh là trên đường. Một bản sao của hóa đơn và phiếu đóng gói (và đôi khi là một bản sao của vận đơn) cũng có thể được đính kèm. Còn được gọi là lời khuyên lưu ý.

Definition - What does Advice of shipment mean

Letter or form sent by an exporter to a foreign buyer informing that the shipment of the ordered goods is on its way. A copy of the invoice and the packing slip (and sometimes a copy of bill of lading) may also be attached. Also called advice note.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *