Advice

Định nghĩa Advice là gì?

AdviceKhuyên bảo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Advice - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. chung: xác nhận bằng văn bản hoặc thông báo về hành động thực hiện, thanh toán nhận hoặc thực hiện, dịch vụ cung cấp, hoặc tình trạng của vấn đề.

Definition - What does Advice mean

1. General: Written confirmation or notice of actions performed, payments received or made, services rendered, or the state of affairs.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *