Advising bank

Định nghĩa Advising bank là gì?

Advising bankNgân hàng thông báo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Advising bank - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ngân hàng đại lý (thường là trong nước của nước xuất khẩu) của một ngân hàng phát hành (thường là trong nước của nước nhập khẩu) mà nhận được thư tín dụng (L / C) từ ngân hàng phát hành để xác thực nó và thông báo ( 'tư vấn') xuất khẩu (L / người thụ hưởng C) mà một L / C đã được mở bởi các nhà nhập khẩu có lợi cho các nhà xuất khẩu. Ngân hàng thông báo thường cũng mang vai trò khác trong giao dịch, chẳng hạn như (1) xác nhận thư tín dụng (đóng vai trò của 'xác nhận của ngân hàng), (2) chấp nhận một hối phiếu đòi nợ bằng cách ủng hộ nó (trở thành' chấp nhận của ngân hàng) và / hoặc, (3) trả tiền nước xuất khẩu về việc xuất trình giấy tờ (trở thành 'ngân hàng trả tiền' hoặc 'đàm phán của ngân hàng). Còn được gọi là ngân hàng tư vấn hoặc ngân hàng được đề cử.

Definition - What does Advising bank mean

Correspondent bank (usually in the exporter's country) of an issuing bank (usually in the importer's country) that receives a letter of credit (L/C) from the issuing bank for authenticating it and informing ('advising') the exporter (the L/C's beneficiary) that a L/C has been opened by the importer in the exporter's favor. The advising bank usually also takes on other roles in the transaction, such as (1) confirming the letter of credit (playing the role of the 'confirming bank'), (2) accepting a bill of exchange by endorsing it (becoming the 'accepting bank') and/or, (3) paying the exporter on presentation of documents (becoming the 'paying bank' or 'negotiating bank'). Also called adviser bank or nominated bank.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *