Advisory and assistance services

Định nghĩa Advisory and assistance services là gì?

Advisory and assistance servicesDịch vụ tư vấn và hỗ trợ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Advisory and assistance services - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Những thường bao gồm kiến ​​trúc, kỹ thuật, hoặc tư vấn kỹ thuật, phân tích các chính sách hiện hành, rèn luyện và hoạt động, đánh giá các yêu cầu hệ thống, đào tạo nhân viên, vv Những dịch vụ này được cung cấp thường do các nguồn bên ngoài, thường trên cơ sở hợp đồng.

Definition - What does Advisory and assistance services mean

These usually include architectural, engineering, or technical advise, analysis of the current policies, practices, and operations, assessment of systems requirements, training of employees, etc. These services are provided usually by external sources, often on contractual basis.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *