Aerobic treatment

Định nghĩa Aerobic treatment là gì?

Aerobic treatmentXử lý hiếu khí. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Aerobic treatment - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xử lý nước thải, tràn, hoặc lãng phí, với các vi sinh vật phụ thuộc oxy mà phá vỡ xuống (phân hủy) chất gây ô nhiễm thành các hợp chất vô hại theo thời gian.

Definition - What does Aerobic treatment mean

Treating sewage, spills, or waste, with oxygen dependent microorganisms that break down (biodegrade) the polluting substance into harmless compounds over time.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *