Aerobic

Định nghĩa Aerobic là gì?

AerobicThể dục nhịp điệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Aerobic - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phụ thuộc vào oxy. vi khuẩn đất mà làm suy giảm nước thải từ hệ thống tự hoại, ví dụ, sống và chức năng chỉ trong sự hiện diện của oxy. Họ (và tất cả các loài động vật, kể cả con người) là những sinh vật hiếu khí. Xem thêm kỵ khí.

Definition - What does Aerobic mean

Dependent on oxygen. Soil bacteria which degrade sewage from septic systems, for example, live and function only in the presence of oxygen. They (and all animals, including humans) are aerobic organisms. See also anaerobic.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *