Aerosol

Định nghĩa Aerosol là gì?

AerosolAerosol. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Aerosol - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. giọt chất lỏng cực kỳ mịn hoặc hạt rắn mà lơ lửng trong không khí như sương mù hoặc khói. Những bit không khí cực nhỏ (với bán kính từ một trăm đến một mười phần triệu của một centimet, hoặc 100-0,001 micromet) được sản xuất từ ​​các nguồn tự nhiên và nhân tạo, và thường bao gồm bụi khoáng sản, phấn hoa, và axit sulfuric. Trong khi các sol khí đóng một vai trò quan trọng trong khí quyển (như trong hình thành các giọt mưa, bông tuyết, và các tinh thể băng), họ cũng gây ra hiệu ứng khí hậu tương tự như sản xuất bởi các khí nhà kính.

Definition - What does Aerosol mean

1. Extremely-fine liquid droplets or solid particles that remain suspended in air as fog or smoke. These non-gaseous microscopic bits (with radius from one-hundredth to one ten-millionth of a centimeter, or 100 to 0.001 micrometer) are produced from natural and artificial sources, and usually includes mineral dust, pollen, and sulfuric acid. While aerosols play an important roles in the atmosphere (such as in formation of rain drops, snow flakes, and ice crystals), they also cause climatic effects similar to those produced by greenhouse gases.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *