Affective commitment

Định nghĩa Affective commitment là gì?

Affective commitmentCam kết tình cảm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Affective commitment - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xu hướng của người lao động ở lại với một công ty được dựa trên một tập tin đính kèm cảm xúc. Một nhân viên của một doanh nghiệp người hiển thị cam kết tình cảm đến công ty của họ thường sẽ xác định chặt chẽ với các công ty và mục tiêu đề ra, và có thể từ chối cung cấp để chuyển sang một công ty mới, ngay cả khi họ có vẻ hấp dẫn hơn về mặt tài chính.

Definition - What does Affective commitment mean

The tendency of a worker to stay with a company that is based on an emotional attachment. An employee of a business who displays affective commitment to their company will often identify strongly with the company and its objectives, and might turn down offers to move to a new company, even if they seem more attractive financially.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *