Allocability

Định nghĩa Allocability là gì?

AllocabilityAllocability. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Allocability - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đặc trưng của một chi phí có thể được gán hoặc tính vào một hoặc nhiều hoạt động hoặc mục (đối tượng chi phí) trên cơ sở lợi ích nhận được hoặc hiệp hội công bằng hoặc logic khác như vậy, mặc dù một trực tiếp (nhân quả) mối quan hệ có thể không được thiết lập.

Definition - What does Allocability mean

Characteristic of a cost that can be assigned or charged to one or more activities or items (cost objects) on the basis of benefits received or other such equitable or logical association, although a direct (causal) relationship may not be established.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *