Allocable cost

Định nghĩa Allocable cost là gì?

Allocable costChi phí phân bổ theo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Allocable cost - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chi phí có thể được gán hoặc tính vào một hoặc nhiều hoạt động hoặc mục (đối tượng chi phí) trên cơ sở lợi ích nhận được hoặc hiệp hội công bằng hoặc logic khác như vậy, mặc dù một trực tiếp (nhân quả) mối quan hệ có thể không được thiết lập. Cũng được gọi là allocability.

Definition - What does Allocable cost mean

A cost that can be assigned or charged to one or more activities or items (cost objects) on the basis of benefits received or other such equitable or logical association, although a direct (causal) relationship may not be established. Also referred to as allocability.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *