Allocated baseline

Định nghĩa Allocated baseline là gì?

Allocated baselineCơ sở phân bổ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Allocated baseline - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tài liệu trong đó mô tả tất cả các chức năng đã được phê duyệt, đặc điểm hệ thống, khả năng giao tiếp và yêu cầu chức năng khác cho bất kỳ mục cấu hình thuộc một hệ thống hoặc sản phẩm. Đường cơ sở không chỉ thiết lập thông số kỹ thuật thực hiện nhưng chi tiết về các yêu cầu thử nghiệm, tài liệu, xác minh và dịch vụ cho hệ thống.

Definition - What does Allocated baseline mean

A document which describes all of the approved functions, system characteristics, interface capabilities and other functional requirements for any configuration item belonging a system or product. The baseline not only establishes performance specifications but details the testing, documentation, verification and service requirements for the system.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *