Allocated benefits

Định nghĩa Allocated benefits là gì?

Allocated benefitsLợi ích phân bổ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Allocated benefits - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hình thức thanh toán có nguồn gốc từ một chương trình phúc lợi hưu trí xác định. lợi ích phân bổ được thông qua cùng với những người tham gia kế hoạch sau khi công ty bảo hiểm đã nhận được thanh toán đầy đủ của phí bảo hiểm. Phương pháp này có thể được sử dụng để cung cấp thu nhập đảm bảo trong quá trình nghỉ hưu vì nó được hỗ trợ bởi các công ty bảo hiểm.

Definition - What does Allocated benefits mean

A form of payment derived from a defined benefit retirement plan. Allocated benefits are passed along to the participants of the plan after the insurance company has received its full payment of premiums. This method can be used to provide guaranteed income during retirement as it is backed by the insurance company.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *