Allocated cost

Định nghĩa Allocated cost là gì?

Allocated costChi phí phân bổ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Allocated cost - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại chi phí đó là liên kết rõ ràng với và do đó có thể dễ dàng gán cho một quá trình kinh doanh nhất định, dự án hoặc bộ phận. Ví dụ về các loại chi phí được phân bổ có thể bao gồm chi phí chế tạo, chi phí bán hàng, chi phí quản lý dự án và chi phí cố định liên quan.

Definition - What does Allocated cost mean

A type of expense that is clearly associated with and so can be readily assigned to a certain business process, project or department. Examples of allocated cost types might include fabrication costs, sales costs, project management costs, and associated fixed costs.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *