Allowability

Định nghĩa Allowability là gì?

AllowabilityAllowability. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Allowability - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đặc trưng của một chi phí cho phép đưa nó vào trong một hợp đồng chi phí-cộng loại, và phụ thuộc vào (1) tính hợp lý của nó, (2) allocability của nó, (3) quy định của GAAP, (4) thông lệ thích hợp trong các trường hợp, và (5 ) Các điều khoản của hợp đồng.

Definition - What does Allowability mean

Characteristic of a cost that permits its inclusion in a cost-plus type contract, and depends on (1) its reasonableness, (2) its allocability, (3) provisions of GAAP, (4) practices appropriate under the circumstances, and (5) terms of the contract.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *