Allowable order cost

Định nghĩa Allowable order cost là gì?

Allowable order costChi phí để cho phép. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Allowable order cost - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số tiền đó có thể được chi tiêu vào việc thuyết phục khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng để thực hiện mua hàng mà không làm giảm thu nhập dự kiến. Các phương pháp phổ biến để xác định chi phí này bắt đầu với ước tính 'giá trị suốt đời' của khách hàng mà từ đó toàn bộ chi phí (ví dụ như đối với chương trình khuyến mãi và dịch vụ khách hàng) dự kiến ​​sẽ được phát sinh trong sự bảo trợ của khách hàng được khấu trừ.

Definition - What does Allowable order cost mean

Amount that may be spent on persuading a prospect or customer to make a purchase without reducing the projected income. The common method for determining this cost starts with estimating the customer's 'lifetime value' from which all expenses (such as for promotion and customer service) expected to be incurred during the customer's patronage are deducted.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *