Allowance to reduce inventory – LCM (lower cost of market)

Định nghĩa Allowance to reduce inventory - LCM (lower cost of market) là gì?

Allowance to reduce inventory - LCM (lower cost of market)Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - LCM (chi phí thấp hơn của thị trường). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Allowance to reduce inventory - LCM (lower cost of market) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phương pháp phân bổ một khoản tín dụng hướng tới một mua hàng tồn kho và nợ so với chi phí hàng tồn kho (LCM).

Definition - What does Allowance to reduce inventory - LCM (lower cost of market) mean

The method to allocate a credit towards an inventory purchase and a debit against the inventory expense (LCM).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *