Appraisal fraud

Định nghĩa Appraisal fraud là gì?

Appraisal fraudGian lận thẩm định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appraisal fraud - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sử dụng một thẩm định không chính xác làm ảnh hưởng đến việc bán hoặc mua một ngôi nhà, bằng cách tăng giá bán, thay đổi giá trị tài sản thế chấp cảm nhận mua hàng, hoặc giả hội đủ điều kiện cho vay thuận lợi hơn. Thẩm định gian lận có thể được cam kết bởi thẩm định trình bày dữ liệu sai, hoặc bởi chủ nhà thay đổi đánh giá trung thực.

Definition - What does Appraisal fraud mean

Use of an inaccurate appraisal to affect the sale or purchase of a home, by raising the selling price, altering the perceived collateral value of a purchase, or falsely qualifying for more favorable financing. Appraisal fraud may be committed by appraisers presenting false data, or by homeowners altering honest appraisals.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *