Alteration cost

Định nghĩa Alteration cost là gì?

Alteration costChi phí biến đổi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alteration cost - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chi phí phát sinh trong việc thực thay đổi để một tòa nhà, một sự thay đổi có thể có hoặc không có thể thêm vào giá trị thị trường của tài sản.

Definition - What does Alteration cost mean

Expense incurred in effecting alterations to a building, a change that may or may not add to the property's market value.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *