Alteration

Định nghĩa Alteration là gì?

AlterationSự biến đổi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alteration - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. chung: Thay đổi điều đó không ảnh hưởng đến các nhân vật cơ bản hoặc cấu trúc trong những điều nó được áp dụng cho. Xem thêm sửa đổi và thay đổi.

Definition - What does Alteration mean

1. General: Change that does not affect the basic character or structure of the thing it is applied to. See also modification and alteration.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *