Alternate bid

Định nghĩa Alternate bid là gì?

Alternate bidThầu thay thế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alternate bid - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giá thầu mà khẳng định một khoản có thể được thêm vào hoặc trừ vào giá niêm yết nếu phương pháp thay thế và vật liệu được lựa chọn.

Definition - What does Alternate bid mean

Bid that states an amount which may be added to or subtracted from the quoted price if alternate methods and materials are chosen.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *