Alternate director

Định nghĩa Alternate director là gì?

Alternate directorĐạo diễn thay thế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alternate director - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giám đốc tạm thời những người có thể đại diện cho một giám đốc được bầu tại cuộc họp của Hội đồng quản trị, với điều kiện (1) các bài báo của hiệp hội (hoặc văn bản dưới luật) của công ty cho phép sắp xếp như vậy, và (2) các giám đốc được bầu khác của công ty không vật.

Definition - What does Alternate director mean

Temporary director who can represent an elected director at a meeting of the board of directors, provided (1) the articles of association (or bylaws) of the firm allow for such arrangement, and (2) the other elected directors of the firm do not object.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *