Alternate verdict

Định nghĩa Alternate verdict là gì?

Alternate verdictPhán quyết thay thế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alternate verdict - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quyết định bồi thẩm đoàn rằng không có đủ bằng chứng để khai báo một tội bị cáo về hành vi phạm tội mà họ có trách nhiệm nhưng điều đó có đủ bằng chứng để chứng minh tội lỗi của mình cho một hành vi phạm tội ít mà bị đơn đã không bị tính phí.

Definition - What does Alternate verdict mean

Jury decision that there is insufficient evidence to declare a defendant guilty of the offense he or she is charged with but that there is sufficient evidence to prove his or her guilt for a lesser offense for which the defendant was not charged.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *