Appropriated expenditure

Định nghĩa Appropriated expenditure là gì?

Appropriated expenditureChi chiếm đoạt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appropriated expenditure - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các quỹ đã được gán cho một bộ phận, dự án, hay cái gì khác chẳng hạn như khi một chính phủ chiếm đoạt một số tiền nhất định của các quỹ để Bộ Quốc phòng của nó để tài trợ cho hoạt động của bộ phận trong một năm. Các quỹ được trao cho các bộ phận sẽ hình thành chi phí chiếm đoạt nó.

Definition - What does Appropriated expenditure mean

The funds that have been assigned to a department, project, or something else such as when a government appropriates a certain amount of funds to its defense department in order to fund the department's operations for a year. The funds that are given to the department will form its appropriated expenditures.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *