Alternative contract

Định nghĩa Alternative contract là gì?

Alternative contractHợp đồng thay thế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alternative contract - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Loại hợp đồng có thể được thực hiện hoặc thực hiện tại nhiều hơn một cách khác nhau, các bên thực hiện thường có toàn quyền lựa chọn. Đối diện của hợp đồng nhất định.

Definition - What does Alternative contract mean

Type of contract that can be executed or performed in more than one ways, the performing party usually having the discretion to choose. Opposite of certain contract.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *