Ambush marketing

Định nghĩa Ambush marketing là gì?

Ambush marketingTiếp thị phục kích. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ambush marketing - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một kỹ thuật tiếp thị, trong đó quảng cáo làm việc để kết nối sản phẩm của họ với một sự kiện đặc biệt trong tâm trí của khách hàng tiềm năng, mà không phải trả chi phí tài trợ cho sự kiện này. Một ví dụ về marketing phục kích có thể liên quan đến việc bán hàng hóa âm nhạc ngay bên ngoài căn cứ của một buổi hòa nhạc mà không có sự đồng ý hoặc nhận thức về tổ chức hoà nhạc, dựa vào kết hợp với buổi hòa nhạc để bán ổ đĩa.

Definition - What does Ambush marketing mean

A marketing technique in which advertisers work to connect their product with a particular event in the minds of potential customers, without having to pay sponsorship expenses for the event. An example of ambush marketing might involve selling music merchandise just outside the grounds of a concert without the consent or awareness of the concert promoters, relying on association with the concert to drive sales.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *