American Association Of Individual Investors (AAII)

Định nghĩa American Association Of Individual Investors (AAII) là gì?

American Association Of Individual Investors (AAII)Hiệp hội Mỹ của chủ đầu tư cá nhân (AAII). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ American Association Of Individual Investors (AAII) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một mạng và giáo dục tổ chức cho các nhà đầu tư cá nhân.

Definition - What does American Association Of Individual Investors (AAII) mean

A networking and education organization for individual investors.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *