American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO)

Định nghĩa American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) là gì?

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO)Mỹ Liên đoàn Lao động và Đại hội Tổ chức công nghiệp (AFL-CIO). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Liên minh tự nguyện quốc gia tạo ra vào năm 1955 sau khi sáp nhập của Liên bang Mỹ Lao động và Đại hội Tổ chức công nghiệp. Liên đoàn bao gồm 56 tổ chức công đoàn quốc gia và quốc tế. Mục đích chính của AFL-CIO là người bênh vực cho công tác đoàn viên để đảm bảo rằng các công ty đang cung cấp các gói bồi thường công bằng và đem lại cho họ sự công bằng xã hội họ xứng đáng tại nơi làm việc.

Definition - What does American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) mean

National voluntary alliance created in 1955 after the merger of the American Federation of Labor and the Congress of Industrial Organizations. The federation is composed of 56 national and international trade unions. The main purpose of AFL-CIO is to advocate for working union members to ensure that the companies are providing fair compensation packages and giving them the social justice they deserve in the workplace.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *