American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)

Định nghĩa American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) là gì?

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)Viện Mỹ Kế toán Công chứng (AICPA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các ban điều hành giám sát các nhiệm vụ của kế toán viên công chứng.

Definition - What does American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) mean

The governing board that oversees the duties of certified public accountants.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *