American plan

Định nghĩa American plan là gì?

American planKế hoạch của Mỹ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ American plan - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khách sạn giá phòng bao gồm tất cả các bữa ăn (ăn sáng, trưa và tối). European plan, trong so sánh, không bao gồm bất kỳ bữa ăn. Những thuật ngữ này, tuy nhiên, chỉ đề cập đến các loại phí khách sạn và không để bất kỳ khu vực địa lý. Xem thêm lãi suất ban đầy đủ.

Definition - What does American plan mean

Hotel room rate which includes all meals (breakfast, lunch, and dinner). European plan, in comparison, does not cover any meal. These terms, however, refer only to the types of hotel charges and not to any geographical area. See also full board rate.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *