American Society for Testing And Materials (ASTM)

Định nghĩa American Society for Testing And Materials (ASTM) là gì?

American Society for Testing And Materials (ASTM)American Society for Testing Và Vật Liệu (ASTM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ American Society for Testing And Materials (ASTM) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nguồn lớn nhất thế giới của các tiêu chuẩn (đến bởi sự đồng thuận tự nguyện) đối với nguyên liệu, hàng hoá, dịch vụ và hệ thống. ASTM cũng công bố thông tin về (1) lấy mẫu và thử nghiệm các phương pháp cho các khía cạnh sức khỏe, an toàn và hiệu suất của vật liệu, (2) tác động của các đại lý và các hóa chất vật lý và sinh học, và (3) hướng dẫn an toàn.

Definition - What does American Society for Testing And Materials (ASTM) mean

World's largest source of standards (arrived at by voluntary consensus) for materials, goods, services and systems. ASTM also publishes information on (1) sampling and testing methods for health, safety and performance aspects of materials, (2) effects of physical and biological agents and chemicals and, (3) safety guidelines.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *