Amortization of bond premium

Định nghĩa Amortization of bond premium là gì?

Amortization of bond premiumKhấu hao phí bảo hiểm trái phiếu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Amortization of bond premium - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chi phí bao nhiêu đã được trả tiền trong cuộc sống của trái phiếu và nơi giao dịch sẽ được phân bổ vào báo cáo tài chính.

Definition - What does Amortization of bond premium mean

The cost of how much was paid during the life of the bond and where the transaction will be allocated on the financial statement.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *