Amortization of intangible assets

Định nghĩa Amortization of intangible assets là gì?

Amortization of intangible assetsKhấu hao tài sản cố định vô hình. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Amortization of intangible assets - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Buổi ghi hình của các tài sản này từ một báo cáo tài chính khác.

Definition - What does Amortization of intangible assets mean

The recording of these assets from one financial statement to another.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *