Amortization of premium

Định nghĩa Amortization of premium là gì?

Amortization of premiumTrích khấu hao cao cấp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Amortization of premium - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các làm giảm đi số tiền đó là do trên một khoản vay với mỗi lần thanh toán được thực hiện, như một phần của mỗi thanh toán đi theo hướng giảm số nợ gốc.

Definition - What does Amortization of premium mean

The lessening of the amount that is due on a loan with each payment that is made, as a portion of each payment goes towards reducing the amount of principal.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *