Amortization

Định nghĩa Amortization là gì?

AmortizationTrả góp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Amortization - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. hạn ưu tiên cho việc phân chia (sạc hoặc viết tắt) của chi phí của một tài sản vô hình như chi phí vận hành so với cuộc sống hữu dụng ước tính của tài sản. Nó giống như khấu hao, thuật ngữ ưa thích đối với tài sản hữu hình. Mục đích của cả hai điều kiện là (1) phản ánh giảm giá trị sổ sách của tài sản do việc sử dụng và / hoặc lỗi thời, (2) lan truyền một chi lớn tương ứng trong khoảng thời gian cố định, và do đó (3) giảm thu nhập chịu thuế ( không phải là thu nhập thực tế hoặc tiền mặt) của một công ty. Trong thực tế, nó là một quá trình mà vốn đầu tư của một công ty được phục hồi bằng cách bán dần tài sản của công ty (s) để khách hàng của mình trong những năm qua.

Definition - What does Amortization mean

1. Preferred term for the apportionment (charging or writing off) of the cost of an intangible asset as an operational cost over the asset's estimated useful life. It is identical to depreciation, the preferred term for tangible assets. The purpose of both terms is to (1) reflect reduction in the book value of the asset due to usage and/or obsolescence, (2) spread a large expenditure proportionately over a fixed period, and thereby (3) reduce the taxable income (not the actual or cash income) of a firm. In effect, it is a process by which invested capital of a firm is recovered by gradual sale of the firm's asset(s) to its customers over the years.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *