As is model

Định nghĩa As is model là gì?

As is modelNhư là mô hình. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ As is model - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mô phỏng đại diện cho tình hình hiện tại như nó có, mà không cần kết hợp bất kỳ thay đổi hay cải tiến. Xem thêm làm người mẫu.

Definition - What does As is model mean

Simulation that represents the current situation as it is, without incorporating any changes or improvements. See also to be model.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *