Any-occupation policy

Định nghĩa Any-occupation policy là gì?

Any-occupation policyBất kỳ-nghề nghiệp chính sách. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Any-occupation policy - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một khái niệm dùng để định nghĩa khuyết tật liên quan đến hợp đồng bảo hiểm mà chủ hợp đồng lương không có khả năng làm việc. Sử dụng khái niệm này, một người bị vô hiệu hóa và hội đủ điều kiện cho lợi ích chỉ nếu ngăn ngừa khuyết tật của họ họ làm việc trong bất kỳ nghề nghiệp mà họ có đủ điều kiện.

Definition - What does Any-occupation policy mean

A concept used to define disability with respect to insurance policies that pay policy holders who are unable to work. Using this concept, a person is disabled and eligible for benefits only if their disability prevents them from working in any occupation for which they are qualified.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *